สระบุรี ไปเช้า-เย็นกลับ

สระบุรี ไปเช้า-เย็นกลับ

เที่ยวทุ่งทานตะวัน ชมเขื่อนป่าศักดิ์ฯ เข้าฟาร์มโคนม

รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 1,800 บาท
  • 1 วัน 1 คืน

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – ทุ่งทานตะวัน – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – ไร่องุ่นปภัสรา – ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค

07.00 น.

พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ. จุดนัดหมาย โดยมีทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกออกเดินทางโดยรถตู้ VIP มุ่งหน้าสู่  สระบุรี รับประทานอาหารเช้า(1)(แบบกล่อง) และ เครื่องดื่ม สนุกสนานกับมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

08.30 น.

นำท่านชม  ทุ่งทานตะวัน  ในบรรยากาศตอนเช้าที่อากาศแจ่มใส และถ่ายรูปกับคนที่ท่านรักในไร่ทานตะวันอันแสนโรแมนติค และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน เช่น น้ำผึ้งจากทานตะวัน เมล็ดทานตะวันคั่วแห้ง

10.00 น.

นำท่านสู่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ซึ่งเป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย นำท่านนั่งรถรางชมเขื่อนบนสันเขื่อนซึ่งยาวหลายกิโล ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบาย  และแวะไปกราบพระ...ที่ท้ายเขื่อน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร หลังจากนั้น นำท่านไปยัง ไร่องุ่นปภัสรา  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  สำหรับการพักผ่อนแบบครบวงจรทั้งบรรยากาศที่ผ่อนคลายในการเยี่ยมชมเรือนองุ่น  หรือทำ  กิจกรรมที่สนุก ๆ กับ ม้า และ นกกระจอกเทศ และเมื่อหิวก็มีร้านอาหาร ที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ของไร่องุ่น หรือจะจิบกาแฟ รับลมเย็นริมทุ่งก็มีความสุขไปอีกแบบ           

14.30 น.

นำท่านไปยัง  ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่งที่ให้การเรียนรู้ด้านโคนมอย่างครบวงจรสำหรับประชาชน   และสถานที่แห่งนี้ยังถือเป็นประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย   กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสในการเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้ได้แก่ การนั่งรถพ่วงชมทุ่งหญ้ากับฝูงโคนม ชมวีดีทัศน์ประวัติ อ.ส.ค. ชมการสาธิตรีดนม ทดลองรีดนม ชมพิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค ป้อนนมให้ลูกโค บรรยายการเลี้ยงโคครบวงจร การทำอาหารหมักสำหรับโค การแสดงวิถีชีวิตคาวบอย เช่น การบ่วงบาศโค การบังคับโค ชมแปลงสาธิตหญ้าอาหารโคกว่า 35 ชนิดและชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในทุกขั้นตอน

17.00 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการ                      ผู้ใหญ่ / เด็ก ท่านละ 1,800  บาท

(กรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไปเลือกวันเดินทางได้)

อัตราค่าบริการนี้รวม             - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP ตลอดการเดินทาง       - ค่าอาหาร 2 มื้อ

                                                - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ                     - มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง                                                                                      - ค่าของว่างขนมขบเคี้ยว , น้ำดื่ม                         - ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม        - ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                     - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง                      - ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งระหว่าง 15 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

สิ่งที่ควรนำไปด้วย                แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

หมายเหตุ                โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120