สุพรรณบุรี ไปเช้า-เย็นกลับ

สุพรรณบุรี ไปเช้า-เย็นกลับ

เที่ยวหลากรส...เมืองสุพรรณฯ...ย่ำตลาดสามชุก

รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท
  • 1 วัน 1 คืน

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี – วัดป่าเลไลย์วรวิหาร – ตลาดสามชุก - หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

06.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ด้านหน้าบริษัทพับบลิคฮอลิเดย์ เจ้าหน้าคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมออกเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1) (แบบกล่อง)

08.30 น.

เดินทางถึง วัดป่าเลไลย์วรวิหาร นำทุกท่านเข้าสักการะ หลวงพ่อโต ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารสูง เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิ องค์พระสูง 23.46 เมตร รอบองค์ 11.20 เมตร ภายในองค์พระพุทธรูปนี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย จำนวน 36 องค์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ระดับวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่หน้าบันของวิหารวัดป่าเลไลยก์มีเครื่องหมายพระมหามกุฎอยู่ระหว่างฉัตรคู่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จธุดงค์มาพบสมัยยังทรงผนวชอยู่ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วจึงทรงมาปฏิสังขรณ์ และนำท่านกราบนมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ณ วัดพระนอน  ที่สลักจากหิน มีลักษณะแปลกกว่าที่อื่น คือ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในลักษณะนอนหงายขนาดเท่าคนโบราณยาวประมาณ 2 เมตร ลักษณะคล้ายกับพระนอนที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งใน Unseen In Thailand

10.30 น.

นำทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสุพรรณบุรี ณ หอคอยบรรหารแจ่มใส เป็นหอคอยแห่งแรกและสูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูงถึง 123 เมตร

**ในกรณีลูกค้าจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรจ่ายค่าเข้าชมเพิ่มท่านละ 300 บาท**
11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สามชุกตลาดร้อยปี ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวิต เชิญทุกเดินชมชิมและเลือกซื้อสินค้ามากมายอาทิ ร้านเจ๊ปาน น้ำแข็งใส-ผลไม้ , กาแฟสดอุดมโชค , ร้านอรุณสวัสดิ์ สามชุก , ร้านทองแสงสุวรรณ , ร้านตวงทอง , ร้านหลุยส์ , จิวเวลรี่ , กรรณิกา ไอติมโบราณ , บ้านโค้ก , บะหมี่เจ๊กอ้าว ฯลฯ ที่ตลาดตามอัธยาศัย 

14.30 น.

ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย นำท่านชม หมู่บ้านชนบท เป็นบ้านเรือนไทยยกใต้ถุนสูงจัดแสดงไว้เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีชีวิติของชาวนาไทยในสมัยก่อนว่าอยู่กันอย่างไร ข้าวของ เครื่องใช้ภายในบ้านเป็นอย่างไร  ลานควาย ชมการแสดงความสามารถของควาย แปลงทำนา สาธิตการทำนา ลานข้าว จัดแสดงถึงการนำข้าวที่เก็บเกี่ยวมาแปลสภาพเป็นข้าวเปลือกข้าวสาร โดยตามแบบวิถีภูมิปัญญาไทย เช่น การนวดข้าว การตำข้าว การฝัดข้าว การสีข้าว

16.30 น.

ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อ ณ ร้านสาลี่เอกชัย จากนั้นออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการ                      ผู้ใหญ่ / เด็ก ท่านละ 1,400 บาท

อัตรานี้รวม                            - รถตู้ปรับอากาศ                                                     - ค่าเข้าชมสถานที่

                                                - ค่าอาหาร 2 มื้อ                                                      - มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง

                                                - ค่าของว่างขนมขบเคี้ยว , น้ำดื่ม                           - ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม        - ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                      - ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง                     - ชำระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท หากแจ้งระหว่าง 15 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 10 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

สิ่งที่ควรนำไปด้วย                แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

หมายเหตุ               โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120