ปิล๊อค เหมืองแร่โบราณ ชิวสายหมอก หมู่บ้านอีต่อง กลางหุบเขา 3วัน 2คืน

ปิล๊อค เหมืองแร่โบราณ ชิวสายหมอก หมู่บ้านอีต่อง กลางหุบเขา 3วัน 2คืน

สัมผัสวัฒนธรรมมอญ นอนสังขละ "ปิล๊อค" หมู่บ้านเหมืองแร่กลางหุบเขา ชมวัดหลวงพ่ออุตตมะ สะพานมอญ

ด่านเจดีย์สามองค์ หมู่บ้านอีต่อง น้ำตกจ๊อกกะดิ่น

รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท
  • 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – น้ำตกไทรโยคน้อย – สังขละ - วัดวังก์วิเวการาม – นั่งเรือชมเมืองบาดาล – สะพานมอญ

06.00 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ...... เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกสัมภาระแก่สมาชิก พร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งสู่จังหวัดกาญจนบุรี รับประทานอาหารเช้า (1) (ระหว่างทาง)

10.00 น.

นำชม น้ำตกไทรโยคน้อย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกเขาพัง ต้นกำเนิดเป็นน้ำผุดจากภูเขาแล้วไหลมาตาม ลำธารเล็กๆ ไหลตกลงที่ผาหินปูนที่มีความสูง ประมาณ 15 เมตร  

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.สังขละบุรี

14.00 น.

เดินทางไปบ้านสามสบ สักการะหลวงพ่ออุตตมะ, หลวงพ่อขาว, ชมงาช้างแมมมอส ที่หายากที่สุดในโลกในพระอุโบสถ ณ วัดวังก์วิเวการาม...นำท่านไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่เจดีย์พุทธคยา ชอปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เช่น อัญมณี หินสี เครื่องไม้ เครื่องเงิน..ฯลฯ และนำท่านนั่งเรือหางยาวไปชม เมืองใต้บาดาล (วัดเดิมของหลวงพ่ออุตตมะซึ่งจมอยู่ใต้น้ำ) จุดบรรจบของแม่น้ำ 3 สาย ต้นกำเนิดแม่น้ำแควน้อย

17.00 น.

เดินทางไปสังขละบุรี ชมสะพานมอญ สะพานแห่งความศรัทธาของคนไทย-คนมอญที่ร่วมใจกันสร้างสะพานไม้ข้ามฝั่งแม่น้ำซองกาเรียด้วยมือ เพื่อข้ามฝั่งแม่น้ำมาสักการะองค์หลวงพ่ออุตตมะ

18.30 น.

เข้าที่พัก พรไพลิน รีสอร์ท รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ริมแม่น้ำซองกาเรียรับประทานอาหารเย็น(3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท...จากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 | ตักบาตร – ด่านเจดีย์สามองค์ - เขื่อนวชิราลงกรณ์ – ทองผาภูมิ – ปีล๊อค

06.30 น.

เชิญท่านทำบุญตักบาตรตอนเช้า หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

09.00 น.

เดินทางไปชม ด่านเจดีย์สามองค์  เป็นเขตสิ้นสุดชายแดนตะวันตกของประเทศไทย กั้นพรมแดนไทย พม่า ซึ่งเคยเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญในการทำสงครามไทย พม่า ในอดีต เดินเรียกกันว่า หินสามกองเนื่องจากชาวบ้านผ่านมาบริเวณนี้ก็จะนำหินมากองไว้เพื่อสักการะเป็นสิริมงคล ในการเดินทาง นานวันกองหินก็ได้มีขนาดใหญ่ขึ้น ต่อมาใน พ.ศ. 2472 พระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสังขละบุรีได้นำชาวบ้านมาก่อสร้างเจดีย์จากหินกองใหญ่ ซึ่งเป็นเจดีย์สามองค์ในปัจจุบัน 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ.ร้านอาหาร หลังจากนั้นออกเดินทางสู่บ้านอิต่อง อ.ทองผาภูมิ

16.00 น.

นำท่านเข้าพัก ปิล๊อคฮิลล หรือเทียบเท่า จัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก อิสรตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ เนินช้างศึกหรือยอดดอยปิล๊อก เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งของชายแดนไทย-พม่า เป็นที่ตั้งฐานของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 สถานที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,053 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศา หลังจากนั้นกลับเข้าที่พักรับประทานอาหารเย็น (6) หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย


วันที่ 3 | ปีล๊อค – เขื่อนเขาแหลม – กรุงเทพฯ

06.00 น.

นำท่านสู่ เนินช้างศึก ยามเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังจากนั้นเดินชม หมอกหนองน้ำกลางหมู่บ้าน  เหมืองเก่าปิล๊อค สะพานเหมืองแร่ ระเบียงป้ายไม้ วัดพระธาตุเหมืองปิล๊อค และน้ำตกจ๊อกกระดิ่น 

12.00 น.

นำท่านถ่ายรูป ณ.จุดชมวิว เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของอำเภอทองผาภูมิ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะมาชมความงดงามของวิวทะเลสาบจากบนสันเขื่อน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสำหรับการมาเยือนทองผาภูมิ และ รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ.ร้านอาหาร หลังจากนั้นออกเดินทางกลับ

16.00 น.

นำท่านหาซื้อของฝากของดีของจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้นเดินทางกลับ

18.00 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ.


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย  ยาประจำตัวท่าน รองเท้าสวมสบาย รองเท้าแตะ ครีมกันแดด โลชั่นทาผิว 

กล้องถ่ายรูป และของใช้จำเป็นอื่น

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่/เด็ก

พักเดี่ยว

วันที่ 6-8/13-15/20-22/27-29 ส.ค.62

 

6,900-

1,800

วันที่3-5/10-12/17-19 ก.ย.62

วันที่1-3/29-31 ต.ค.62

วันที่5-7/19-21 พ.ย.62ค่าบริการนี้รวม                    - ค่ารถตู้ปรับอากาศ (9ที่นั่ง)                     - ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน )                                                - ค่าอาหารตามโปรแกรม (8มื้อ)                - ค่าเรือนำเที่ยวเมืองบาดาล                                                  - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายกา        

- ค่าประกันการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม      - ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                  

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ    

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง      - มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ     โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

                                    *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 600 บาท ตลอดการเดินทาง ***

Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120