สกล - นครพนม - มุกดาหาร 3วัน 2คืน

สกล - นครพนม - มุกดาหาร 3วัน 2คืน

อิ่มบุญ สุขใจ ทำบุญ ไหว้พระ

พระธาตุพนม พระธาตุเรณู พระธาตุเชิงชุม

กราบหลวงปูมั่น หลวงปูฝั้น 


รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 8,599 บาท
  • 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – สกลนคร – พิพิธภัณฑ์หลวงปูฝั้น - พระธาตุเชิงชุม – พิพิธภัณฑ์ภูพาน – วัดป่าสุทธาวาส – นครพนม

06.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาท์เตอร์ 14 สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

08.05 น.

ออกเดินทางสู่จังหวัดสกลนคร ด้วยเที่ยวบินที่ DD9402

09.15 น.

เดินทางถึงสนามบินจังหวัดสกลนคร นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พาทุกท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร ลักษณะตัวพิพิธภัณฑ์เป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้น ภายในมีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นมีขนาดเท่ารูปจริง ในท่านั่งห้อยเท้า และถือไม้เท้าไว้ในมือ มีตู้กระจกบรรจุอัฐิ และแสดงเครื่องอัฐบริขารที่ท่านใช้เมื่อยามมีชีวิต รวมทั้งประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นมัสการพระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวสกลนคร ชมพิพิธภัณฑ์ภูพาน ชมประวัติเรื่องราวที่น่าสนใจของสกลนคร 

15.00 น.

พาทุกท่านนมัสการรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานของเมืองไทย และชม

เครื่องอัฐบริขารของท่านซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ นมัสการ เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาดร ณ วัดป่าสุทธาวาส

หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ จังหวัดนครพนม

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าพักโรงแรม ไอ (I) หรือเทียบเท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 | พระธาตุนคร – พระธาตุพนม - วัดศรีมงคลใต้ – ตลาดอินโดจีน มุกดาหาร

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทางสู่ CITY TOUR เมืองแห่งความสุข “สุขที่สุด@นครพนม” บนถนนสุนทรวิจิตร เก็บภาพความประทับใจที่จุดถ่ายภาพริมฝั่งโขง “ฮอดแล้วเด้อนครพนม” หอนาฬิกาเวียดนาม อนุสรณ์ และชมหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม ชมพิพิธภัณฑ์และบ้านลุงโฮ (ประธานาธิบดีโฮจิมินท์) 

10.00 น.

นำท่านนมัสการ พระธาตุเรณูนคร องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า  สร้างเมื่อปี พ. ศ. 2461 โดยพระอุปัชฌาย์อินภูมิโย สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเจดีย์บรรจุคัมภีร์พระธรรม พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา และของมีค่าที่เจ้าเมืองเรณูนคร กับประชาชนนำมาบริจาคและได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ.ร้านอาหาร

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นมัสการพระธาตุพนม พระธาตุประจำปีวอกและวันอาทิตย์ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ จังหวัดมุกดาหาร 

16.00 น.

นำท่านสู่วัดศรีมงคลใต้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในตัวเมืองมุกดาหาร ประดิษฐานพระองค์เจ้าหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมุกดาหาร 

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม พลอย หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 | วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ – ภูผาเทิบ – ตลาดอินโดจีน – สกลนคร – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมออกเดินทางพาทุกท่านนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ 360 องศา เมืองมุกดาหารและสองฝั่งแม่น้ำโขง และพลาดไม่ได้กับการถ่ายภาพวาดแบบ 3 มิติ บนภูมโนรมย์

10.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ภูผาเทิบ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายประกอบด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่หลายลูกติดต่อกลุ่มหินเทิบ การเกิดกลุ่มหินเทิบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นที่มาของประติมากรรมธรรมชาติที่ล้วนเกิดจากการกัดเซาะของฝน น้ำ ลมและแสงแดด ผ่านกาลเวลามาถึง 129-95 ล้านปี ทำให้กลุ่มหินเหล่านี้มีสภาพแตกต่างกันไป ดูคล้ายรูปเครื่องบินไอพ่น จานบิน เก๋งจีน มงกุฎ หัวจระเข้และหอยสังข์ ซึ่งความคงทนของชั้นหินที่แตกต่างกันก็เนื่องจากการประสานของเนื้อทราย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านชอ้ปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ตลาด อินโดจีน ได้เวลาออกเดินทางสู่จังหวัดสกลนคร พาทุกท่านเลือกซื้อของฝากที่ศูนย์สินค้า OTOP จังหวัดสกลนคร 

18.00 น.

บริการอาหารเย็น (8) ณ.ร้านอาหาร หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินจังหวัดสกลนคร

20.20 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9411

21.30 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพและประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการ        

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่/เด็ก

พักเดี่ยว

วันที่ 10-12/24-26 ก.พ. 62 , 3-5/12-12/17-19/24-26 มี.ค. 62

 

9,999

          

          

           

          1,800

วันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 62 , 21-23/28-30 เม.ย. 62 , 12-14 พ.ค. 62

 

9,999

วันที่ 17-19 ก.พ. 62

10,999

              

*** ต้องการเดินทางช่วง ศุกร์ , เสาร์  เพิ่มท่านละ 2,000  บาท ไม่ตรงช่วงเทศกาล***

อัตราค่าบริการนี้รวม          - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – อุดรธานี – กรุงเทพฯ

                                      ** สายการบินที่ใช้ NOK AIR / LION AIR หรือ AIR ASIA **

- ค่าที่พักตามรายการ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน        - ค่ารถตู้ปรับอากาศ  

- ค่าอาหาร (8 มื้อ) ตามรายการ                          - ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง         

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ                       - ค่ามัคคุเทศก์                   

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม      - ค่าตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า (ชุดละ 50 บาท)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

 ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง

                                       - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง                - มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 ท่าน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรม   นี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ     โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

                        *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120