อุบลราชธานี ลาวใต้ 3วัน 2คืน

อุบลราชธานี ลาวใต้ 3วัน 2คืน

เยือนถิ่นลาวใต้ ชมแองกาล่าแห่งเอเชีย

 ปราสาทมรดกโลก อุทยานบาเจียง

รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
  • 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – ช่องเม็ก - ปราสาทวัดภู

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2ชั้น 3  เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ

คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง

06.10 น.

เหินฟ้าสู่อุบลราชธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9312 

07.15 น.

ถึงสนามบินจังหวัดอุบล รถตู้ปรับอากาศรอรับท่านออกเดินทาง รับประทานอาหารเช้า (1) (กล่อง) ออกเดินทาง

สู่ด่านชายแดนช่องเม็ก ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ข้ามด่านเข้าสู่ ดินแดนลาวใต้ หลังจากนั้นขึ้นรถคันเดิมมุ่งตรง

สู่เมืองปากเซ

12.00 น.
ถึงเมืองจำปาสักพาทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน (2) ร้านอาหาร
14.00 น.

หลังอาหารพาทุกท่านออกเดินทางสู่แหล่งมรดกโลกที่ ปราสาทวัดภู ชมปราสาทขอมที่สร้างขึ้นสมัยเจ้าชัยวรมันที่ 1 มีอายุประมาณ 1600 ปี และได้รับเป็นมรดกโลกแห่งที่ 2 ของลาว ตัวของปราสาทสร้างจากศิลาแลงอยู่บนยอดเขาสิวลึงค์

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (3)หลังอาหารพาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  เอราวัณ หรือเทียบเท่า 


วันที่ 2 | จำปาสัก – คอนพะเพ็ง- หลี่ผี

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (4) ที่โรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ไนแองกาล่าแห่งเอเชียน้ำตกคอนพะเพ็ง

10.00 น.

ถึงน้ำตกคอนพะเพ็งชมความยิ่งใหญ่ของมหานทีสี่พันดอน ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามของสายน้ำที่ไหลกระทบกับแก่งหิน

12.00 น.

อาหารกลางวัน (5) หลังอาหารเดินทางสู่ บ้านน้ำเพียงดิน ลงเรือหางยาวเดินทางสู่น้ำตกหลี่ผี

14.00 น.

ถึงน้ำตกหลีผีซึ่งอยู่บนเกาะดอนคอน ชมความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชมสะพานรถไฟและซากหัวรถจักรโบราณ หลี เป็นเครื่องมือจับปลาที่สร้างขึ้นมากลางแม่น้ำโขงเมื่อถึงฤดูน้ำหลากปลาก็จะมาค้างบนหลี่

18.00 น.

บริการอาหารเย็น(6) ณ.ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 | ปากเซ – อุทยานนาเจียง – น้ำตกตาดผาส้วม – ช่องเม็ก – อุบลฯ – กรุงเทพฯ

07.00 น.

อาหารเช้า (7) หลังอาหารพาทุกท่านเดินทางสู่เมืองปาก ซองเดินทางไปชม น้ำตกตาดฟาน

ที่มีความสูงและมีความสวยงามมาก

10.00 น.

พาชมความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆที่ อุทยานนาเจียง น้ำตกตาดผาส้วม หลังจากนั้นออกเดินทาง

กลับเข้าเมืองปากเซ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ.ร้านอาหาร หลังอาหาร เดินทางกลับด่าน ถึงด่านช่องเม็กให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

ก่อนกลับเข้าฝั่งไทยหลังจากนั้น เดินทางสู่ สนามบินจังหวัดอุบลราชธานี 

19.05 น.

เหินฟ้าออกเดินทางจากหาดใหญ่โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD 9319 

20.05 น.

ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )


Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120