อุ้มผาง ทีลอซู 3วัน 2คืน

อุ้มผาง ทีลอซู 3วัน 2คืน

อลังการของสายน้ำ "น้ำตกทีลอซู" สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแม่กลอง พิชิต 1,219 โค้ง ชีวิตนี้สักครั้งต้องโดน...!รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
  • 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – แม่สอด – อุ้มผาง - ถ้ำตะโค๊ะบิ – วัดหนองหลวง

05.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ในประเทศ ชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ สาย  การบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ เหินฟ้าสู่ อ.แม่สอด โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8100

08.30 น.

ถึงแม่สอด รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน ออกเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

14.00 น.

นำชม ถ้ำตะโค๊ะบิ เป็นถ้ำขนาดใหญเพดานถ้ำสูง มีหินงอก หินย้อยสวยงาม นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้สัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติ

ที่เติม ไปด้วยมนต์ขลังความเก่าแก่ของถ้ำตะโค๊ะบิ๊ โดยคำว่า ตะโค๊ะบิ นั้นมาจากภาษากะเหรี่ยง แปลเป็นไทยว่า ถ้ำมะม่วงแบน 

16.00 น.

นำชม โบสถ์ไม้สัก วัดหนองหลวง สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อปี พ.ส.2477 การตั้งวัดพร้อมกับการตั้งหมู่บ้านเดิมนั้นหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านพื้นที่สีเหลือง เคยเป็นเส้นทางผ่านของ ผกค. ประกอบด้วยในสมัยนั้นทางรัฐบาลประกาศให้อภัยโทษแก่ผู้หลงผิด เพื่อเข้ามอบตัวร่วมพัฒนาชาติไทย ผกค. ที่ต้องการความสงบสุขจึงได้เข้ามอบตัวและวางอาวุธเพื่อร่วมพัฒนาชาติไทย ซึ้งเดิมนั้นเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง และชม ห้วยน้ำดั้น (น้ำดั้นคือ น้ำที่ไหลมาจากผิวดินตามธรรมชาติ) ถือเป็นต้นกำเนิดของห้วยหนองหลวง ซึ่งจะไหลผ่านบ้านหนองหลวง บ้านเซอทะ บ้านเดลอคี ตำบลหนองหลวง ลงสู่แม่น้ำแม่กลอง ที่น้ำดั้นจะมีลักษณะเป็นถ้ำและมีน้ำออกมาจากผิวดิน และนอกจากนี้ยังมีฝูงปลาจำนวนมากอาศัยอยู่  ได้เวลานำท่านกลับเข้า บ้านริมธาร รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ที่พัก อิสระกับการเล่นน้ำกับสายต้นน้ำแม่กลองอันเย็นฉ่ำ ที่หน้ารีสอร์ท

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ.ห้องอาหารรีสอร์ทหลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย


วันที่ 2 | อุ้มผาง – ล่องแพแม่กลอง – นำตกทีลอซู

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (3) จากนั้นเปลี่ยนชุดเตรียมสนุกกับการล่องแพ

08.30 น.

สัมผัสความสนุกสนานกับการ ล่องแพยาง นักท่องเที่ยวใส่ชูชีพพร้อม ล่องแพชมความงามของธรรมชาติสองฝั่งต้นน้ำแม่กลอง

ชมโขดคุ้ง แก่งหิน ที่สวยงาม ผาโหว่ พักชมน้ำตกทีลอจ่อ ที่ร่มรื่น พืชตระกูลมอสและเฟริน์ปกคลุมเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี

นำท่านสัมผัส  ธารน้ำร้อนธรรมชาติ  ล่องแพยาง ต่อชม ผาผึ้ง แก่งตะโค๊ะบิ น้ำตกมู้ทะลู่ ล่องแพต่อถึง...ผาเลือด

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก (4) จากนั้น..เดินทางโดยรถท้องถิ่นเข้าสู่ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์13.30 น.

ออกเดินเท้าเข้าไปในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (ระยะทาง 1.5 ก.ม.) มุ่งหน้าสู่น้ำตกทีลอซู พร้อมรับความรู้และคำแนะนำจากไกด์ท้องถิ่น 

14.00 น.

ถึง น้ำตกทีลอซู เที่ยวชมตามอัธยาศัย โดยมีไกด์คอยแนะนำดูแล บันทึกภาพประทับใจ ไอน้ำ แสงแดด และสายรุ้งกันจนเต็มอิ่ม

17.00 น.

นำท่านกลับเข้า บ้านริมธาร รีสอร์ท  หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น (5) ณ.ห้องอาหารรีสอร์ทหลังอาหาร นอนนับดาวเดือนท่ามกลางไอหนาว ณ บริเวณลานชมดาวของรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย 


วันที่ 3 | อุ้มผาง – ดอยหัวหมด – น้ำตกพาเจริญ – ตลาดริมเมย – กรุงเทพฯ

05.30 น.

บริการ ชา กาแฟ โอวัลติน จากนั้น...นำทุกท่านขึ้นรถยนต์ท้องถิ่นเดินทางสู่ ดอยหัวหมด ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และทะเลหมอกแห่งผืนป่าตะวันตก (ลมแรงอากาศหนาว เตรียมเสื้อและหมวกกันหนาวไปด้วยนะคะ)

07.30 น.

กลับเข้าที่พัก บริการอาหารเช้า (6) จากนั้นเก็บสัมภาระอำลาธรรมชาติอุ้มผาง เดินทางกลับสู่ อ. แม่สอดระหว่างทางขากลับท่านจะได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางอย่างเต็มตาอีกครั้งของ แผ่นดินลอยฟ้า ถนนลอยฟ้า ที่มีจุดชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ร่วมพิชิตโค้ง 1,219 โค้ง อีกครั้งนึง

11.00 น.

นำชม น้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงามด้วยชั้นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยจำนวนมาก ประกอบไปด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็น แหล่งต้นน้ำลำธาร และยังเป็นต้นกำเนิดของห้วยแม่ละเมา 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ.ร้านอาหาร 

15.00 น.

เลือกหาซื้อสินค้าหลากหลายที่ตลาดริมเมยเป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมืองมากมายทั้งของไทยและพม่า เช่น หน่อไม้แห้ง ปลาแห้ง ปลาหัวยุ่ง เห็ดหอม ถั่วเครื่องหนัง ผ้าซาติน ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นตลาดการค้าอัญมณี เช่น หยก ทับทิม และพลอยสีจากพม่า หลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบิน

17.55 น.

เหินฟ้าสู่ จ.กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์  เที่ยวบินที่ DD 8127 ด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการ  

วันเดินทาง

     ผู้ใหญ่/เด็ก

พักเดี่ยว

วันที่   10-12/17-19/24-26 ก.พ. 62

วันที่  3-5/10-12/17-19/24-26 มี.ค. 62

วันที่  31 มี.ค. - 2 เม.ย. 62

วันที่ 21-23/28-30 เม.ย. 62 ,

        12-14 พ.ค. 62

        10,900

       2,500

               *** ต้องการเดินทางช่วง เสาร์-อาทิตย์  เพิ่มท่านละ 2,000  บาท***

อัตราค่าบริการวม        - ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-แม่สอด-กรุงเทพฯ

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ      

- ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม      

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ    

- ค่าทีพักรีสอร์ท 2 คืน ห้องพัดลม (พักห้องละ2 ท่าน)                   

- ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม             - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด  

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ      

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง          - มัดจำ 5,000 บาท /ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรื

                               ชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น        ให้กับลูกค้าเนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

        - กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิก        โปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ   

 

*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120