ลัดเลาะริมโขง 3วัน 2คืน

ลัดเลาะริมโขง 3วัน 2คืน

เที่ยวชิลล์ๆ ชิคๆ ชมวัฒนธรรมอีสาน " นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี "


รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท
  • 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – นครพนม – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม – ภูผาเทิบ – มุกดาหาร

06.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 9 เคาท์เตอร์ 9-10 สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน พร้อมออกเดินทางสู่จังหวัดนครพนม ด้วยเที่ยวบินที่ FD3398

10.00 น.

ถึงสนามบินจังหวัดนครพนม ตู้ปรับอากาศรอรับท่านออกเดินทาง

11.00 น.

นำท่านนมัสการ พระธาตุเรณูนคร องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า  สร้างเมื่อปี พ. ศ. 2461 โดยพระอุปัชฌาย์อินภูมิโย สูง 35 เมตร กว้าง 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน ภายในเจดีย์บรรจุคัมภีร์พระธรรม พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา และของมีค่าที่เจ้าเมืองเรณูนคร กับประชาชนนำมาบริจาค และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ.ร้านอาหาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นมัสการพระธาตุพนม พระธาตุประจำปีวอกและวันอาทิตย์ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ จังหวัดมุกดาหาร 

16.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ภูผาเทิบ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายประกอบด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่หลายลูกติดต่อกลุ่มหินเทิบ การเกิดกลุ่มหินเทิบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นที่มาของประติมากรรมธรรมชาติที่ล้วนเกิดจากการกัดเซาะของฝน น้ำ ลมและแสงแดด ผ่านกาลเวลามาถึง 129-95 ล้านปี ทำให้กลุ่มหินเหล่านี้มีสภาพแตกต่างกันไป

18.00 น.

อิสระอาหารเย็น ณ.ตลาดอินโดจีนริมโขง หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมพลอยพาเลส หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 | มุกดาหาร–สามพันโบก–หาดหงษ์–น้ำตกสร้อยสวรรค์(ลงรู)– แม่น้ำสองสี – โขงเจียม

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

10.00 น.

นำท่านชมความมหรรศจรรย์ กลางลำน้ำโขง สามพันโบก เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (ประมาณเดือนมกราคมเมษายน) ที่เรียกว่า "สามพันโบก" เพราะบนแก่งหินมีแอ่งน้ำขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง (คำว่า "โบก" เป็นภาษาลาว แปลว่า "แอ่ง") จึงเรียกที่นี่ว่า สามพันโบก เพราะมีมากกว่า 3,000 แอ่ง ที่นี่จึงได้ฉายาว่า "แกรนแคนย่อนเมืองไทย" หลังจากนั้นนำท่านลงเรือ สู่หาดหงษ์ เป็นเนินทรายที่เกิดจากการทับถมของทรายในแม่น้ำโขงทำให้ดูเหมือนเป็นทะเลทราย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ.ร้านอาหาร

15.00 น.

นำท่านชม น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกลงรู หนึ่งเดียวในเมืองไทย ชื่อของน้ำตกเรียกตามลักษณะของสายน้ำที่ตกผ่านลงรูหิน ส่วนที่มาของชื่อน้ำตกแสงจันทร์นั้น เรียกตามสายธารน้ำตก ที่โปรยละออง ผ่านช่องหินลงมาเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์โดยเฉพาะในวันเพ็ญ ที่แสงจันทร์จะสาดส่องมาตรงรูหินพอดี พร้อมกับละอองของธารน้ำตก ที่โปรย ดูเป็นประกายสีนวลสวยงามมาก ซึ่งทั้งหมดนี้คือที่มาของชื่อและเสน่ห์ของน้ำตกแห่งนี้ ที่ยังคงเก็บความงามสงบประสานอย่าง กลมเกลือนของธรรมชาติไว้ให้เป็นที่ประทับใจ

17.00 น.

นำชม แม่น้ำสองสี หรือดอนด่านปากแม่น้ำมูล เป็นบริเวณที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำโขงสีปูน แม่น้ำมูลสีคราม จุดที่สามารถมองเห็นแม่น้ำสองสีได้อย่างชัดเจน คือ บริเวณลาดริมตลิ่ง แม่น้ำมูล แม่น้ำโขงหน้าวัดโขงเจียม และบริเวณบางส่วนของหมู่บ้านห้วยหมาก 

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม อารยา  หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 | โขงเจียม – ผาแต้ม – วัดภูพร้าว – ซืนวาน – อุบล - กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 74 ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 212,500 ไร่ หรือ 340 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงต่ำสลับกันไปทั่วพื้นที่ ระดับความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 100-600 เมตรจากระดับน้ำทะเล แนวเขตด้านทิศตะวันออกใช้เส้นแบ่งเขตแดนประเทศและติดกับประเทศลาว ซึ่งมีแม่น้ำโขงเป็นแนวเขตโดยตลอดความยาวประมาณ 63 กิโลเมตร

11.00 น.

นำชม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว  หรือนิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ  บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า  จุดเด่นของวัดคือ การได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ.ร้านอาหาร

15.00 น.

นำชมชมตลาดย้อนยุค ซืนวาน สถานที่ท่องเที่ยวแบบย้อนยุคในวันวาน Community Mall แห่งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยอาคารไม้ชั้นเดียวสีน้ำตาลเข้ม ที่ชวนให้หวนระลึกถึงบ้านหลังเก่าอันอบอุ่น เสริมเติม แต่งด้วยสิ่งคุ้นเคยเมื่อวันวาน โดยการนำข้าวของเครื่องใช้ในอดีต เช่น ผ้าขาวม้า กระติบข้าวเหนียว หรือเอกลักษณ์อื่น ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึง วิถีชีวิตของชาวอุบลฯ มาประกอบเรื่องราว ภายใต้บรรยากาศต้นไม้และดอกไม้ ที่ร่มรื่น รวมทั้งร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้านกาแฟสด โซนร้านอาหาร โซนขายเสื้อผ้า ขายของที่ระลึก ที่มีให้ได้เลือกชมและเลือกชิมกันอย่างเพลิดเพลิน ได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน

19.50 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3373

21.00 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพและประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

หมายเหตุ   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม          - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – นครพนม – อุบล - กรุงเทพฯ

- ค่าที่พักตามรายการ 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน    

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ  

- ค่าอาหาร (7 มื้อ) ตามรายการ               

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ            

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท              

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม      - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ,  ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง

                                         - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เงื่อนไขการจอง          - มัดจำ 3,000 บาท /ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือ

ชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ทางพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

       - กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์

ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ   

 

*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

วันเดินทาง

     ผู้ใหญ่/เด็ก

พักเดี่ยว

วันที่   3-5/10-12/17-19/24-25 มี.ค.62

วันที่   7-9/21-23/28-30 เม.ย. 62

วันที่  5-7/ 12-14/19-21/26-28 พ.ค 62 

          7,900

          1,000

Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120