ปีนัง คาเมร่อน 3วัน 2คืน

ปีนัง คาเมร่อน 3วัน 2คืน

หาดใหญ่ มาเลเซีย ปีนังฮิลล์จุดชมวิวเมืองที่สวยที่สุด คาเมร่อนไฮแลนด์ สไตล์อังกฤษแห่งมาเลเซีย

รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท
  • 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ - ปีนัง – วัดไทย-วัดพม่า - กระเช้าปีนังฮิลล์

06.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคารผู้ 2ชั้น 3  เคาน์เตอร์ สายการบินไลออนแอร์เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง เหินฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินไลออนแอร์ เที่ยวบินที่SL702 

09.15 น.

ถึงหาดใหญ่ รถปรับอากาศรอนำท่านเดินทางสู่อ.สะเดาพร้อมบริการของว่าง

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของประเทศมาเลเซียทีด่านบูกิตคาอีตั้ม จากนั้นออกเดินทางตามเส้นทางไฮเวย์ของมาเลเซียทีเชื่อมต่อระหว่างไทยกับสิงคโปร์

14.30 น.

เดินทางึง รัฐปีนัง เมืองมรดกโลก เดินทางข้ามสะพานปีนัง ที่ยาวกว่า 13 กิโลเมตรนำท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์น, ผ่านชม State Assembly/City   Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. GeoresChurch ,ชมวัดไทย(วัดไชยมังคลาราม) กราบพระพุทธไสยาสน์  ชมและถ่ายรูปวัดพม่าอยู่ตรงข้ามกับวัดไทย

16.00 น.

นำท่านชม วัดเค็ก ลก ซีหรือวัดเขาเต่าเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรู้จักกันอย่างแพร่หลายในด้านการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของพม่า จีนและไทยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว สัญลักษณ์อันโดดเด่นภายในวัดแห่งนี้ได้แก่ เจดีย์เจ็ดชั้น ซึ่งรู้จักกันในนามเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นองค์ โดยสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์ 

18.00 น.

นำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิว ปีนังฮิลล์ ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองรวมไปถึงเกาะปีนังแบบแบบกว้างไกลสุดสายตา นั่นจึงทำให้บริเวณนี้ เป็นมุมดีที่สุดในการถ่ายภาพตัวเมืองจอร์จทาวน์ในยามราตรีอีกด้วย หลังจากนั้น บริการอาหารเย็น (2)ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าพักโรงแรม CITYTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 | ปีนัง – อิโปร์ – ถ้ำเปรัค – คาเมร่อน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้น เก็บสัมภาระเดินทาง 

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ภัตตาคารเมือง อิโป หลังจากนั้นออกเดินทาง นำท่านเที่ยวชม ถ้ำเปรัค เป็นวัดถ้ำที่สำคัญวัดหนึ่งของมาเลเซีย ภายในถ้ำมีภาพจิตรกรรมผนังถ้ำที่วาดโดยจิตรกรชาวจีนที่อาศัยอยู่ฮ่องกง เป็นภาพขนาดใหญ่มาก วัดถ้ำแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีรูปปั้นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม  พระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ วัดนี้หากจะเทียบกับบ้านเราแล้วถือว่าเป็นวัดใหม่ที่พึ่งเปิดเมื่อปี ค.ศ 1970 หรือ พ.ศ 2513 หลังจากมาเลเซียได้รับเอกราชได้เพียง 13 ปี

15.00 น.

นำท่านเดินทางถึงคาเมรอนไฮแลนด์ Cameron Highlandsสูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซียนำท่านเดินทางตามเส้นทางที่คดเคี๊ยวตามไหล่เขาชมทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติสองข้างทาง ระหว่างทางแวะให้ท่านชมน้ำตก อิสกานด้าที่สวยงามให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นขึ้นสู่คาเมรอนแวะให้ท่านชมไร่ชาคาเมรอนที่ปลูกลดหลั่นทั่วทั้งขุนเขาเป็นทัศนียภาพที่สวยงามอิสระให้ท่านชิมชาคาเมรอนรสชาติดี และเลือกซื้อฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมาย คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น)ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขานี้ชั้นแรกชื่อRinglet ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang

18.00 น.

บริการอาหารเย็น แบบสตีมโบ๊ท ณ ภัตตาคาร (5หลังจากนั้นเข้าพัก โรงแรม Heritage Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 | คาเมร่อน – DUTYFREE – ด่านสะเดา – หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับยังด่าน จังโหลน พาท่านผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ DUTY FREEให้ท่านเลือกซื้อมากมาย จากนั้นออกเดินทางสู่ หาดใหญ่อิสรให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยงและสันติสุข ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ (อิสระอาหารเย็น)

22.05 น.

เหินฟ้าออกเดินทางจากหาดใหญ่โดยสายการบินไลออนแอร์ เที่ยวบิน SL725

23.35 น.

ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม  - ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ หาดใหญ่ กรุงเทพฯ สายการบินไลออนแอร์

  - ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)    

  - ค่ากระเช้าปีนังฮิลล์                                        

  - ค่าอาหาร (7 มื้อ)ตามรายการ

  - ค่าของว่าง+น้ำดื่ม  

  - ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว (ในกรณี 8 ท่าน เป็น Driver Guide)              

  - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ  

  - ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย   

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม      - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

หลักฐานประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง Pass port อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย รองเท้าสวมสบาย, ครีมและแว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ         

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 5,000 บาท / ภายใน 3 วัน หลังจากการจอง

          ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก

- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว                    ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 5,000 บาท

- หากแจ้งระหว่าง 15-8 วัน ก่อนวันเดินทาง           ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50%

- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง     ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ         

 

*** ค่าทิปไกด์คนขับและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท ตลอด 3 วัน   ***กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่/เด็ก

พักเดี่ยว

วันที่ 17-19 ก.พ. 62

12,999

3,000

วันที่ 10-12/24-26 ก.พ. 62 , 3-5/10-12/17-19/24-26 มี.ค. 62

10,999

วันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 62

10,999

วันที่  21-23/28-30/12-14 พ.ค. 62

10,999

 

 

Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120