ล่องทะเลสาบแม่ปิง 2วัน1คืน

ล่องทะเลสาบแม่ปิง 2วัน1คืน

ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ กับสายน้ำ
                ""แม่ปิง""

ทะเลสาบประวัติศาสตร์ 1,300 ปี

รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 3,900 บาท
  • 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – เขื่อนภูมิพล –

05.00น.

พร้อมกัน ณ.จุดนัดพบ รถตู้ปรับอากาศรอรับท่านพร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

ออกเดินทางสู่ จ.ตากพร้อม ของว่าง ได้เวลาผักผ่อนตามอัธยาศัย   

12.00น.

ถึง เขื่อนภูมิพล เขื่อนคอนกรีตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นำท่านสู่สันเขื่อน จากนั้นลงเรือรอยัลไดมอนด์มาตรฐานและปลอดภัยในการเดินทาง ให้ท่านเข้าห้องพัก (ห้องแอร์ ห้องละ 2 ท่าน) หลังจากนั้บริการอาหารกลางวัน (1) บนเรือล่องทะเลสาบแม่ปิงตามเส้นทางพระพุทธบาทเขาหนาม ดอยพ่อหลวง เรือออกเดินทางล่องทะเลสาบแม่ปิง มุ่งหน้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน อ่างเก็บน้ำที่สามของเขื่อนภูมิพล ผ่านพระพุทธบาทเขาหนาม ดอยพ่อหลวง บ่อลม เขาคันเบ็ด พระพุทธบาทท่าฮ้าว อ่างเก็บน้ำที่สาม ชมพระธาตุอินทร์แขวน เรียบร้อยแล้วเรือย้อนกลับมาพักแรมที่สำนักสงฆ์ถ้ำโยคี

14.00น.

บริการท่านด้วย ส้มตำรสเด็ดและลองลิ้มชิมรส หมูย่างสูตรพิเศษย่างด้วยไฟอ่อนๆจนเหลืองเกรียมหอมกรุ่น พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ

18.00น.

ถึงวัด พระบรมธาตุแก่งสร้อย นำท่านขึ้นกราบองค์พระธาตุแห่งเมืองสร้อยศรลุขที่มีอายุยาวนานนับ 1000 ปี บริการอาหารค่ำ (2) กับบรรยากาศท่ามกลางป่าเขาและสายน้ำสนุกสนานกับเสียงเพลงคาราโอเกะจากนักร้องรับเชิญและที่ไม่ได้รับเชิญหลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสบายกลางสายน้ำและขุนเขาวันที่ 2 | เขื่อนภูมิพล - วัดพระธาตุบ้านตาก - ตาก – กรุงเทพฯ

05.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ โอวัลติน ระหว่างทางประทับใจกับสายหมอก อากาศหนาวเย็น  ธรรมชาติขุนเขาล้อมรอบ  

รับประทานอาหารเช้า (3) แบบชาวเรือ ระหว่างออกเดินทางสู่ท่าเรือเขื่อนภูมิพล หลังอาหาร จัดเตรียมสัมภาระ อำลาเรือ รอยัลไดม่อน 

08.00 น.

ขึ้นรถปรับอากาศคันเดิม หาซื้อของฝากจากร้านค้าเขื่อนภูมิพล หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ "วัดพระบรมธาตุบ้านตาก" เดิมวัดแห่งนี้เป็นเมืองตากเก่า ก่อนที่จะมีการย้ายตัวเมืองไปอยู่ที่ ต.ระแหง ตัวเมืองตากในปัจจุบัน ห่างไปทางทิศใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร อันมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ล่องเรือเสด็จไปเมืองลำพูน หยุดพักบริเวณแห่งนี้ พบว่าเป็นเมืองร้าง จึงได้สั่งให้มีการฟื้นฟูบูรณะเมืองแห่งนี้ จนกลายเป็นชุมชนเมืองตากและกราบขอพร หลวงพ่อทันใจ ที่ศักสิทธิ์หลังจากนั้นออกเดินทาง

12.00น.

รับประทานอาหาร(4) ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับ ระหว่างทาง นครสวรรค์แวะซื้อของฝากโมจของดีของเมืองนครสวรรค์  อิสระอาหารเย็น หลังจากนั้นเดินทางกลับ

20.00น.

กลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่านสมาชิกด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

ค่าบริการนี้รวม

                    - ค่ารถตู้ปรับอากาศ                                   - ค่าเรือล่องเขื่อน                    

                    - ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องละ  2 ท่าน ห้องแอร์)    

                    - ค่าอาหาร (4 มื้อ) และเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ

                    - ค่าธรรมเนียมสถานที่                                

                    - ค่ามัคคุเทศก์

                    - ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ          

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ :          ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ นั้นๆ โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

                      ค่าทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง

Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120