เบตง คาเมร่อน มาเลเซีย

เบตง คาเมร่อน มาเลเซีย


อุโมงค์ปิยะมิตร สวนหมื่นบุปผา ทะเลหมอกอัยเวง

สัมผัสอากาศหนาวเมืองร้อน คาเมร่อน

รายละเอียดรายการทัวร์

 • ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท
 • 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 | หาดใหญ่ – เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อน – สวนหมื่นบุปผา

07.00 น.

รอรับ ณ หาดใหญ่

07.25น.

คณะสมาชิกเดินทางถึงหาดใหญ่  หลังรับสัมภาระ Driver Guide รอรับท่าน นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ อ.สะเดา 

10.00น.

นำคณะเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง ตรวจคนเข้าเมือง ไทย มาเลเซีย หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ เมือง Baring 

12.00น.

ถึงด่านชายแดนเบตง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหารนำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร (Piyamit Tunnel)

เดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (เขต 2) อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร

ความกว้างประมาณ 50-60 ฟุต ใช้เวลาในการขุด 3 เดือน มีทางเข้าออกหลายทาง ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง นำชม สวนไม้ดอกเมืองหนาว (สวนหมื่นบุปผา) 

จากภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ทำให้เมือง เบตงมีศักยภาพในการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขาบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2

ซึ่งเป็นหมู่บ้านของผู้ที่เคยเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย เมื่อครั้งในอดีต หลังจากนั้น นำชม บ่อน้ำร้อนเบตง (Betong Hot Spring) เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ความร้อนของน้ำสามารถต้มไข่ให้สุกได้ภายในเวลา 7 นาที

18.00น.

นำท่านเข้าพัก โรงแรม เบตงเมอลิน หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐาน  เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก หลังจากนั้น  รับประทานอาหารเย็น (2)  หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 | เบตง – เขาอัยเยอร์เวง – มาเลเซีย – คาเมร่อน

04.00น.

อรุณสวัสดิ์ตอนเช้ามืด นำคณะเดินทางไปเที่ยวชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง สถานที่ต้องมนตร์สะกดของทะเลหมอกท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่ พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้น

ชมแสงแรกแห่งตะวัน ยามเมื่อขึ้นเหนือขอบฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ณ.วันเดินทาง) พร้อมเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก 

08.00น.

บริการอาหารเช้า(3)  ณ ห้องอาหาร หลังจากนั้นเก็บสัมภาระ ออกเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 2 ประเทศ หลังจากนั้นเดินทางสู่ 

12.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร เมืองอิโปร์ หลังอาหารออกเดินทาง นำท่านเที่ยวชม ถ้ำเปรัคเป็นวัดถ้ำที่สำคัญวัดหนึ่งของมาเลเซีย ภายในถ้ำมีภาพจิตรกรรมผนังถ้ำที่วาดโดยจิตรกรชาวจีนที่อาศัยอยู่ฮ่องกง เป็นภาพขนาดใหญ่มาก วัดถ้ำแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีรูปปั้นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม  พระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ 

15.00น.

นำท่านเดินทางถึงคาเมรอนไฮแลนด์ Cameron Highlandsสูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซียนำ

ท่านเดินทางตามเส้นทางที่คดเคี๊ยวตามไหล่เขาชมทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติสองข้างทางจากนั้นขึ้นสู่คาเมรอนแวะให้ท่านชมไร่ชาคาเมรอนที่ปลูกลดหลั่นทั่วทั้งขุนเขา

เป็นทัศนียภาพที่สวยงามอิสระให้ท่านชิมชาคาเมรอนรสชาติดี และเลือกซื้อฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับ

ความงดงามซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมาย คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น)ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศ

เปิดบนเขานี้ชั้นแรกชื่อRinglet ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang

18.00น.

บริการอาหารเย็น แบบสตีมโบ๊ท ณ ภัตตาคาร (5) หลังจากนั้นเข้าพัก โรงแรม Heritage Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 | คาเมร่อน – DUTYFREE – ด่านสะเดา – หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

07.00น.

บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

12.00น.

บริการอาหารกลางวัน(7) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับยังด่าน จังโหลน พาท่านผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ DUTY FREEให้ท่านเลือกซื้อมากมาย จากนั้นออกเดินทางสู่ หาดใหญ่อิสรให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยงและสันติสุข ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 

.......น.

ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ / ท่ารถ บขส. หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจอัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

(โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

 

อัตราค่าบริการ เด็ก/ผู้ใหญ่

                         ***** กรุ๊ปเหมา สามารถ เลือกวันเดินทางได้เลย*****

ราคา      ท่านละ  5,900      บาท 

พักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ     3,000             บาท 

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่/เด็ก

พักเดี่ยว

วันที่ 20-22/27-29 ก.ย.62

วันที่ 4-6/18-20/25-27 ต.ค.62

วันที่ 1-3/8-10/15-17/22-24 พ.ย.62

วันที่ 13-15/20-22 ธ.ค.62

วันที่10-12/17-19/24-26 ม.ค.63

วันที่ 7-9/14-16/21-23 ก.พ.63

 

        5,900

       3,000

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 1. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) จำนวน 2 คืน
 2. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
 3. ค่าตู้ปรับอากาศพร้อมไดรเวอร์ไกด์คอยให้การบริการ
 4. สวนหมื่นบุปผา / อุโมงค์ปิยะมิตร
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ1,000,000 บาท (ทั้งนี้อยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต)   (รวมค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าตั๋วเครื่องบิน(แนะนำให้เลือกไฟร์ขากลับ เวลา 19.00น. เป็นต้นไป )
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหารค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 4. ค่าภาษีทุกรายการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 5. ค่าเข้าชมนอกเหนือจากรายการ
 6.  

พาสปอร์ต ควรเหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทาง

มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

 

** จองก่อนล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทางรอ confirm ก่อนการจองตั๋ว หรือรถ หรือ อื่น ๆ**

*** ค่าทิปไดร์เวอร์ไกด์ ท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง ***

Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120