เบตง มาเลเซีย ปีนัง 3วัน2คืน

เบตง มาเลเซีย ปีนัง 3วัน2คืน

อุโมงค์ปิยะมิตร สวนหมื่นบุปผา

 "ปีนังฮิลล์"

รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
  • 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อน – สวนหมื่นบุปผา

04.30น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2  ประตู 12 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ 

06.00น.

เหิรฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์  เที่ยวบินที่ DD7102 (อาหารเช้าบนเครื่อง 1)

07.25น.

คณะสมาชิกเดินทางถึงหาดใหญ่  หลังรับสัมภาระ Driver Guide รอรับท่าน นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ อ.สะเดา 

10.00น.

นำคณะเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง ตรวจคนเข้าเมือง ไทย มาเลเซีย หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ เมือง Baring 

12.00น.

ถึงด่านชายแดนเบตง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหารนำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร (Piyamit Tunnel) เดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของ

พรรคคอมมิวนิสต์มลายา (เขต 2) อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 50-60 ฟุต

ใช้เวลาในการขุด 3 เดือน มีทางเข้าออกหลายทาง ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง นำชม สวนไม้ดอกเมืองหนาว (สวนหมื่นบุปผา) จากภูมิประเทศที่มี

อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ทำให้เมือง เบตงมีศักยภาพในการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขาบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของ

ผู้ที่เคยเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย เมื่อครั้งในอดีต หลังจากนั้น นำชม บ่อน้ำร้อนเบตง (Betong Hot Spring) เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความร้อนของน้ำสามารถ

ต้มไข่ให้สุกได้ภายในเวลา 7 นาที

18.00น.

นำท่านเข้าพัก โรงแรม เบตงเมอลิน หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐาน  เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก หลังจากนั้น  รับประทานอาหารเย็น (3)  หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 | เบตง – เขาอัยเยอร์เวง – มาเลเซีย – ปีนัง – วัดเขาเต่า – ปีนังฮิลล์

04.00น.

อรุณสวัสดิ์ตอนเช้ามืด นำคณะเดินทางไปเที่ยวชม ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง สถานที่ต้องมนตร์สะกดของทะเลหมอกท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่ พร้อมชมพระอาทิตย์ ขึ้น

ชมแสงแรกแห่งตะวันยามเมื่อขึ้นเหนือขอบฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ณ.วันเดินทาง) พร้อมเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก 

08.00น.

บริการอาหารเช้า(4)  ณ ห้องอาหาร หลังจากนั้นเก็บสัมภาระ ออกเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 2 ประเทศ 

12.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่ปีนัง

14.00น.

เดินทางถึง รัฐปีนัง เมืองมรดกโลก เดินทางข้ามสะพานปีนังแห่งที่2 

15.00น.

นำท่านชม วัดเค็ก ลก ซีหรือวัดเขาเต่า เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรู้จักกันอย่าง แพร่ หลายในด้านการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของพม่าจีนและไทยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว สัญลักษณ์อันโดดเด่นภายในวัดแห่งนี้ ได้แก่เจดีย์เจ็ดชั้นหลังจากนั้นนำท่านขึ้นเขา ปีนังฮิลล์ (Penang Hill) เป็น อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่า สนใจ โดยปีนังฮิลล์นั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 830 เมตรและถือว่าเป็นจุดสูงสุดของ เกาะปีนังอีกด้วย 

19.00น.

บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าพักโรงแรม CITYTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 | ปีนัง – จอร์จทาวน์ – อาร์ทสตรีท – ด่านสะเดา – สนามบินหาดใหญ่

07.00น.

บริการอาหารเช้า (7)  ณ ห้องอาหาร หลังจากนั้นเก็บสัมภาระออกเดินทาง 

09.00น.

นำท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์น, ผ่านชม State Assembly/City   Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. Geores Church , ชมวัดไทย

(วัดไชยมังคลาราม) กราบพระพุทธไสยาสน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ชมและถ่ายรูปวัดพม่าอยู่ตรงข้ามกับวัดไทย

10.00น.

นำชม Street Art ตามหาภาพวาดบนกำแพง ของ นายเออร์เนสต์ ซาคาเรวิก (Ernest Zacharevic) เป็นชาวลิธัวเนีย ทีมีอยู่หลากหลาย หลังจากนั้น

12.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่

19.20น.

เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7115

20.45น.

ถึงกรุงเทพฯด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่/เด็ก

พักเดี่ยว

วันที่ 4-6/18-20/25-27 ส.ค. 62

วันที่ 8-10/ 15-17/22-24 ก.ย. 62

 9,900

3,000

วันที่ 2-4/16-18/23-25 ส.ค. 62

วันที่6-8 / 13-15/20-22 ก.ย.62

10,900

วันที่ 6-8/20-22/27-29 ต.ค.62

วันที่ 3-5/17-19/24-26 พ.ย.62

วันที่ 1-3/15-17/22-24 ธ.ค.62

 

10,900

 


อัตราค่าบริการนี้รวม         

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

- ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)                        

- ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามรายการ                           

- ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว (Driver Guide)                   

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ      

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม     

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์

- ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ

หลักฐานประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง PASSPORT อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
    รองเท้าสวมสบาย, ครีมและแว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว
หมายเหตุ
  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ         

 

              ****  ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง  ****

Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120