แพ็คเก็ต น่าน 3 วัน 2 คืน PHD-PN1

แพ็คเก็ต น่าน 3 วัน 2 คืน PHD-PN1

เที่ยวน่าน จังหวัดขนาดกะทัดรัดที่น่าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ตามสไตล์น่าน...เนิบ...เนิบ รับรองว่าคุณจะตกหลุมรักน่านเข้าอย่างจัง 

รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 2,600 บาท
  • 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 | วันแรก กรุงเทพฯ – น่าน – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำ-วัดหนองบัว – อ.ปัว

.......

รอรับ...สนามบินน่าน / บขส. จ.น่าน รถตู้ปรับอากาศ นำท่านชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่านชมงาช้างดำสัญลักษณ์เมืองน่านและเป็นงาช้างดำหนึ่งเดียวในไทย

12.00 น.

อิสระอาหารกลางวัน ณ.ศูนย์โอทอ๊ป กับร้านข้าวซอยดัง ต้นน้ำและเฮือนฮอม

13.00 น.

ชมวัดภูมินทร์เป็นวัดหลวง ตามพงศาวดารของเมืองน่าน พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองนครน่านได้สร้างวัดภูมินทร์ขึ้นหลังจากที่ครองนครน่านได้ 6 ปี ชม ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์

14.00 น.

ชมวัดพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีลิกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถาน สำคัญ เป็นเจดีย์ ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย นำท่านเดินทางสู่อำเภอปัว ระหว่างทางแวะวัดหนองบัว ซึ่งเป็นหัวใจแห่งไทลื้อ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ และเลือกซื้อผ้าซิ่นทอมือพื้นเมืองของชาวน่าน 

17.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ฮักปัว รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

อิสระอาหารเย็น หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 | วันที่สอง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ชมพูภูคา – บ่อเกลือ – ภูฟ้า – น่าน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(1) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน จุดเด่นของ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา คือ การได้มาชมต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensi ) พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง

10.00 น.

เดินทางสู่ บ่อเกลือ ชมการผลิตเกลือสินธุ์เทา โดยกรรมวิธีการต้มในกระทะใบบัว

12.00 น.

อิสระอาหารกลางวัน 

14.00 น.

ชม โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาในสมเด็จพระเทพฯ (ภูฟ้า) ซึ่งเป็นโครงการ ส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรชาวบ้านในพื้นที่

18.00 น.

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ.โรงแรมเทวราช หรือเทียบเท่าเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอธัยาศัย (อิสระอาหารเย็น บริเวณโรงแรมใกล้ตลาด)


วันที่ 3 | วันที่สาม ดอยเสมอดาว – ผาหัวสิงห์ – วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดพระธาตุแช่แห้ง – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 น.

ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของดอยเสมอดาวเป็นพื้นที่ที่มีลานกว้าง  จนถึงสันเขาเหมาะสำหรับการพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ชมผาหัวสิงห์เป็นหน้าผามีรูปร่างหมือนสิงโตนอนหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสามารถมองเห็นทิวทัศน์ ได้ 360 องศา 

12.00 น.

อิสระอาหารกลางวัน

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่วัดพระธาตุเขาน้อย เก็บภาพตัวเมืองน่านในมุมสูง

15.00 น.

นำท่านมายังวัดพระธาตุแช่แห้ง ไม่เพียงเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเท่านั้น หากยังเป็นพระธาตุประจำชีวิตของคนเกิดปีเถาะ หลังจากนั้นแวะซื้อของฝากคนทางบ้าน ตามอัธยาศัย 

16.00น.

นำท่านสู่สนามบิน / บขส จ.น่าน จบทริปด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการ       

                   - เดินทาง 2-3 ท่านราคาท่านละ  5,200บาทพักเดี่ยวเพิ่ม   1,000         บาท
                   - เดินทาง 4-5ท่าน ราคาท่านละ  3,400บาทพักเดี่ยวเพิ่ม   1,000        บาท
                   - เดินทาง 6-7ท่าน ราคาท่านละ  2,900บาทพักเดี่ยวเพิ่ม   1,000        บาท

                   - เดินทาง 8-9 ท่านราคาท่านละ  2,600บาทพักเดี่ยวเพิ่ม   1,000        บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม     - ค่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ

                   - ค่าที่พัก+ อาหารเช้า 2 คืน - ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม - ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ    - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว    ค่าธรรมเนียม            

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษี VAT (กรณีขอบิล)  - ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม


** จองก่อนล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง

*** รอ confirm ก่อนการจองตั๋ว หรือรถ หรือ อื่น ๆ

Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120