สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 3วัน 2คืน

สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 3วัน 2คืน

ล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย

เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง 

รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
  • 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี – เขื่อนเชี่ยวหลาน – เกาะสมุย

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ พร้อมเหินฟ้าสู่จังหวัด สุราษฎร์ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7208

07.20 น.

ถึงจังหวัด สุราษฎร์ นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศออกเดินทางรับประทานอาหารเช้า (1) หลังจากนั้นออกเดินทาง สู่ท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน

10.00 น.

ถึงเขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน ซึ่งเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวอเนกประสงค์ สูง 95 เมตร ยาว 700 เมตร นำทุกท่านล่องเรือชมภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ ท่ามกลางผืนน้ำสีเขียวที่ดูอบอุ่นเย็นสบาย

12.00 น.

นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ.ร้านอาหารหลังจากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือดอนสัก

15.00 น.

นำท่านถึงท่าเรือดอนสักนำท่านลงเรือ เฟอร์รี่ ข้ามไปยังเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย เป็นอำเภอที่มีสภาพเป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ของเกาะต่าง ๆ รวมกันรวมประมาณ 252 ตารางกิโลเมตร เฉพาะตัวเกาะสมุยเองมีพื้นที่ประมาณ 228 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต

17.00 น.

ถึงท่าเรือหน้าทอนเปลี่ยนรถตู้ นำท่าน รับประทานอาหารเย็น(3) ณ.ร้านอาหาร เข้าสู่ที่พัก หรือเทียบเท่า หลังจากนั้น ผักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 | เกาะสมุย - หมู่เกาะอ่างทอง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(4) ณ.ห้องอาหารของโรงแรมหลังจากนั้นนำท่าสู่ท่าเรือ หลังจากนั้นนำท่านลงเรือ SPEED BOAT ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

09.50 น.

เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง เกาะวัวตาหลับ ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยานที่จุดนี้ ท่านสามารถขึ้นชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ซึ่งท่านสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยู่บนพื้นผิวท้องทะเลสีครามหรือชมหินงอกหินย้อย ภายในถ้ำบัวโบกจากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำอาบแดด บนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณแนวชายหาด

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(5)  แบบปิคนิค

13.30 น.

ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่เกาะแม่เกาะ ทะเลสาปน้ำเค็มซึ่งเกิดจากการ ยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการัง

15.00 น.

ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจ ระหว่างทางมีบริการน้ำส้มเย็นๆ และขนม

16.45 น.

ถึงท่าเทียบเรือหน้าทอน นำท่านเข้าโรงแรม ที่พัก จัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพักจากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเย็น(6) ณ.ห้องอาหารโรงแรม หรือเทียบเท่า  ได้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 | สมุยทัวร์เกาะ – สราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทาอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร CHECK OUT ออกจากโรงแรมที่พัก  พร้อมเดินทางสู่พระใหญ่เกาะฟาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธโคดม หรือ พระใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 5 วา 9 นิ้ว และเป็นที่ตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

09.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ วัดคุณาราม กราบนมัสการหลวงพ่อแดง ปิยะสีโล ที่มรณภาพแล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อย บรรจุในโลงแก้วในท่านั่งวิปัสสนากรรมฐาน ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ 

10.00 น.

นำชมหินตา หินยาย เป็นโขดหินรูปร่างประหลาด อยู่บริเวณอ่าวละไม ตำบลมะเร็ด มีนิทานท้องถิ่น เล่ากันต่อๆ มาว่า นานมาแล้ว มีตายายคู่หนึ่งชื่อตาแครง ยายเรียม เป็นชาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางโดยเรือใบเพื่อเดิน ทางไปสู่ขอลูกสาวของตาม่องล่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กับลูกชาย ครั้นเรือ- แล่นมาถึงบริเวณแหลม ละไม เกิดพายุใหญ่ทำให้เรือล่ม ทั้งตาและยายเสียชีวิต 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ.ร้านอาหารหลังจากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือหน้าทอนลงเรือ ท่าเรือดอนสักออกเดินทางสู่สนามบินสุราษฏร์

16.00 น.

ถีงสนามบินสุราษฏร์ ทำการ CHEK IN  เหินฟ้าสู่จังหวัด กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7217

19.10 น.

ถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

วันที่ 17-19/24-26 ก.พ. 62 , 3-5/10-12/17-19/24-26 มี.ค. 62 , 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 62 , 21-23/28-30 เม.ย. 62 , 12-14 พ.ค. 62

 

13,900

 

2,500

 

 

 

อัตรานี้รวม

1.  ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP                                2.  ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)                                 3ค่าของว่าง น้ำดื่ม

4.  ค่าอาหารตามโปรแกรม                              5.  ค่าประกันอุบัติเหตุ  1,000,000 บาท/คน              6.   ค่าล่องเรือชมเขื่อน

7ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่                   8ค่าเรือข้ามเกาะสมุย +ค่าเรือเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง      

9. ทีมงานไกด์                                                 10. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ+ไกด์ทะเล                        11.ค่าตั๋วเครื่องบินนกแอร์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

*ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย*ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

*ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

สิ่งที่ควรเตรียม   แว่นกันแดด,ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป,คนที่รู้ใจ

Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120