นครศรีธรรมราช 3วัน 2คืน

นครศรีธรรมราช 3วัน 2คืน

เที่ยวเมืองคอน ย้อนประวัติศาสตร์ ธรมมชาติที่สวยงาม กราบพระธาตุนคร นอนหมู่บ้านคีรีวง ทะเลขนอม ถิ่น โลมาสีชมพู

รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
  • 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – วัดพระธาตุ – วัดพ่อท่านคล้าย – บ้านคีรีวง

08.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 2  ชั้น 3 ประตู 12-14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

10.15 น.

เหินฟ้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7808

11.25 น.

ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช พาทุกท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ.ร้านอาหาร 

13.00 น.

กราบ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น มิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชน ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จัก กันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

15.00 น.

ถึง วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชน ที่เคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง  

17.00 น.

ถึงแล้ว หมู่บ้านคีรีวง ธรรมชาติที่แสนสงบ ท่ามกลางขุนเขาโอบล้อม สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่ายและน่าค้นหา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เดิมชุมชนนี้มีชื่อว่า "บ้านขุนน้ำ" เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ "บ้านคีรีวง" หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา เสน่ห์ของบ้านคีรีวง นั่นคือความสงบและความเงียบ การสัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบท อิ่มไปกับบรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขา ฟังเสียงน้ำไหล ผ่านแก่งหินต่าง ๆ ไหลรวมเป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ ผ่านกลางหมู่บ้าน นำท่านเข้าที่พัก .......จากนั้นรับประทานอาหารเย็น หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์


วันที่ 2 | บ้านคีรีวง – หนานหินท่าหา – สะพานแขวน – วัดไอ้ไข่ – หาดขนอม

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหารที่พัก หลังจากนั้นเก็บสัมภาระออกเดินทาง

08.00 น.

นำท่านสัมผัสหมู่บ้าน คีรีวง แบบเต็มอิ่มด้วยจุดถ่ายรูปซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของหมู่บ้าน เช่น สะพานบ้านคีรีวง เป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาถ่ายรูป เหมือนกับว่าถ้าใครไม่ได้มา "หนานหินท่าหามีลักษณะเป็นลำคลอง ที่มาเล่นน้ำที่บริเวณนี้กันอย่างสนุกสนานสะพานแขวน-ท่าหา เป็นสะพานแขวนเล็ก ๆ ล้อมรอบด้วยวิวป่าเขาตลาดบ้านคีรีวง ตลาดเล็ก ๆ เดินเลือกซื้อของกินต่าง ๆ มากมาย ผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน เช่น กลุ่มมัดย้อม กลุ่มใบไม้ กลุ่มสมุนไพร กลุ่มลายเทียน เป็นต้น

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (3ณ.ร้านอาหาร

14.00 น.

ชม วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ เคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็นเวลานับ 1000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่ารกร้างอยู่ตรงบริเวณที่กำลังสร้างโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อประมาณ พ.ศ.2500 มีการบูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ มีพระเข้ามาอยู่ประจำ เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้านใกล้เคียง และเป็นที่ประดิษฐาน ของ พ่อท่านพระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังป็นวัดร้างตาไข่วัดเจดีย์ คือรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า ขอได้ไหว้รับโดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย

16.00 น.

ถึง อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีเนื้อที่ประมาณ 197,500 ไร่ หรือ 316 ตารางกิโลเมตร นำท่านเข้าพัก ตาลคู่บีช รีสอร์ท หรือเที่ยบเท่า อิสระเล่นน้ำทะเลหน้ารีสอร์ทตามอัธยาศัย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (4) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 | ขนอม – โลมาชมพู – หินพับผ้า – เกาะนุ้ยนอก – พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง - กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

08.30 น.

ถึงท่าเรือแหลมประทับ นำลงเรือหางยาว เพื่อชมปลาโลมาสีชมพู หรือ ที่เรียกกันว่าโลมาขาวเทา หรือ โลมาหลังโหนก ถือเป็นประสบการณ์หาที่อื่นไม่ได้ในประเทศไทย โดยเฉพาะที่หาดขนอมนี้ มีอยู่ประมาณ 50 ตัว  อาศัยอยู่เฉพาะบริเวณปากแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ อย่างเช่น บริเวณแหลมประทับและอ่าวแขวงเภา หาดขนอม จากนั้น ชม หินพับผ้า นี้เป็นปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยามีลักษณะเหมือนเป็นแผ่นหินที่ทับซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆสูงขึ้นไป เกาะนุ้ยนอก  เกาะเล็กกลางทะเลในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่มีสิ่งที่มหัศจรรย์บนเกาะ ทำให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ Unseen เนื่องจากบนเกาะนี้มีบ่อน้ำจืดที่มีรูปร่างคล้ายกับรอยเท้าขนาดกว้างประมาณ 30 นิ้ว สามารถมองเห็นได้ในตอนที่น้ำทะเลลดลง ถ้าเป็นช่วงที่น้ำขึ้น บ่อน้ำนี้ก็จะถูกน้ำทะเลท่วมหมด เชื่อกันว่า พื้นที่แห่งนี้คือบริเวณที่เกิดตำนาน “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร

14.00 น.

นำชม พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง ณ.บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิ เป็นอาคารขนาดใหญ่สองชั้น จัดแสดงตัวหนังตะลุงในอาคาร มีทั้งเทวดายักษ์เจ้าเมืองตัวพระตัวนางผีรวมไปถึงตัวเอียดซึ่งเป็น ตัวตลกหญิง นอกจากนี้ยังมีตัวหนังจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในแต่ละ ยุคสมัย เช่น ตัวหนังในช่วงสงคราม โลกครั้งที่ 2 ตัวหนังของภาคกลาง ตัวหนังมุสลิม (วายังดูเละ) ตัวหนัง ประโมทัย (หนังตะลุงอีสาน) ตัวหนังนานาชาติ เช่น อินเดีย อินโดจีน ตุรกี อีกทั้งยังมีตัวหนังตลกอายุ 50-100 ปี อย่างหนูนุ้ยเท่ง แก้ว สะหม้อ สายนุ้ย หลังขวัญเมือง เป็นต้น และยังมีการจัด แสดงเครื่องดนตรีที่ ใช้ในการเชิดหนังตะลุงอีกด้วย และ พาท่านแวะซื้อของฝาก เช่น เครื่องเงิน หลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบิน (อิสระอาหารเย็น)

19.30 น.

เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7819 

20.45 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการ


*** ต้องการเดินทางช่วง ศุกร์ , เสาร์  เพิ่มท่านละ 2,000  บาท***

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม          - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช กรุงเทพฯ

- ค่ารถตู้ปรับอากาศ                                - ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน )                        - ค่าอาหารตามโปรแกรม                         - ค่าเรือนำเที่ยวดูโลมา                                      - ค่ามัคคุเทศก์                                                - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายกา

- ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.

- ค่าประกันการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

                             - ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                  

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ    

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง      - มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ               โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

                                    *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่/เด็ก

พักเดี่ยว

วันที่  6-8/13-15/20-22/27-29 ม.ค.62

 

9,999

1,800

วันที่  24-26  ก.พ. 62

วันที่  3-5/10-12/17-19 มี.ค. 62

วันที่  20-22/28-30 เม.ย.62

วันที่  10-12/17-19 ก.พ. 7-9 เม.ย. 62

            10,900

Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120