สมุทรสงคราม ไปเช้า-เย็นกลับ

สมุทรสงคราม ไปเช้า-เย็นกลับ

เดินตามประวัติศาสตร์ เที่ยวตลาดน้ำยามเย็น

ที่เมืองสามน้ำ...สมุทรสงคราม

รายละเอียดรายการทัวร์

  • ราคาเริ่มต้น 1,300 บาท
  • 1 วัน 1 คืน

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – วัดเพชรสมุทรวรวิหาร – วัดบางกุ้ง – อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ – ตลาดน้ำอัมพวา

06.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ทีมงานรอต้อนรับ สมาชิกทุกท่าน ออกเดินทางสู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP รับประทานอาหารเช้า (1)  (แบบกล่อง)  พร้อมออกเดินทางมุ่งถึง วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดบ้านแหลม ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม "หลวงพ่อบ้านแหลม" ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี และ วัดจุฬามณี เดิมเรียกว่า "วัดแม่ย่าทิพย์" สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาลพระเจ้าปราสาททอง ให้ท่านได้สักการะหลวงพ่อเนื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ (ศพของท่านไม่เน่าเปื่อย)

10.00 น.

นำท่านเข้าชม ออร์คิดฟาร์ม ฟาร์มกล้วยไม้ที่ปลูกกล้วยไม้ อาทิ สกุลหวาย สกุลแวนด้า สกุลซิมบิเดียม  จากนั้นชมการสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าว  และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านน้องอุ้ม หลังจากนั้น ออกเดินทางสู่ วัดบางกุ้ง (ค่ายบางกุ้ง) เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชม "โบสถ์ปรกโพธิ์" 1 ใน Unseen ที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งโพธิ์ ไทร ไกร และกร่าง นำท่านเข้าชม อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ หรือ อุทยาน ร.2  บริเวณนี้มีความสำคัญเพราะเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เช่น เครื่องเบญจรงค์ เครื่องถ้วย หัวโขน ห้องชาย จัดแสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของชายไทยที่มีความกล้าหาญ มีพระพุทธรูปสำหรับบูชา รวมทั้งแท่นพระบรรทมซึ่งเชื่อว่าเป็นของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ห้องหญิง แสดงให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ โต๊ะเครื่องแป้ง คันฉ่อง ชานเรือน จัดแสดงตามแบบบ้านไทยโบราณ ตกแต่งด้วยกระถางไม้ดัด ไม้ประดับ ห้องครัวและห้องน้ำ จัดแสดงลักษณะครัวไทยมีเครื่องหุงต้ม ถ้วยชามและห้องน้ำของชนชั้นกลาง   

16.00 น.

นำท่านชม วัดอัมพวันเจติยาราม  เดิมเรียกกันว่า "วัดอัมพวา" ติดกับอุทยาน ร.2 เป็นวัดของตระกูลราชินิกุลบางช้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 หลังวัดแห่งนี้เคยเป็นนิวาสสถานเก่าของหลวงยกกระบัตร (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และ คุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1) และเป็นสถานที่พระราชสมภพของรัชกาลที่ 2 เชื่อกันว่าบริเวณพระปรางค์ของวัดอัมพวันเจติยาราม เดิมเป็นเรือนที่คุณนาคใช้เป็นที่คลอดคุณฉิมบุตรชาย ซึ่งต่อมาได้เป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

17.00 น.

ได้เวลาพาชิม นำท่านตะลุยตลาดน้ำยามเย็น บรรยากาศน่ารักๆ ตลาดน้ำอัมพวา ให้เวลาท่านในการซื้อของที่ระลึกและของกินมากมายตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น)

19.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ อิ่มทั้งกายและใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

อัตราค่าบริการ                     ผู้ใหญ่ / เด็ก ท่านละ 1,300  บาท (กรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึ้นไปเลือกวันเดินทางได้)

อัตราค่าบริการนี้รวม             - ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP ตลอดการเดินทาง       - ค่าอาหาร 2 มื้อ

                                                - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ                     - มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง                                                                                      - ค่าของว่างขนมขบเคี้ยว , น้ำดื่ม                         - ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม        - ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                     - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม

เงื่อนไขการจอง                      - ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนวันเดินทาง 15 วัน

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งระหว่าง 15 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

- กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

สิ่งที่ควรนำไปด้วย                แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

หมายเหตุ                โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

Email

อ๊อด : 0856655229@pb8888.com
นํ้าหวาน : 0856655223@pb8888.com

Phone

ออฟฟิศ : 02-164-1144 ถึง 46
อ๊อด : 085-665-5229
นํ้าหวาน : 085-665-5223

Address

46/8 ถนน เจริญราษฎร์
แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพฯ 10120